- STRUGGLE

ジム名称
STRUGGLE
フリガナ
ストラグル

KCJ/NAGOYAKICK 参戦所属選手